Rejsevilkår

Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.

Disse bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med ’Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer’, som sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren. 

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes som en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Amisol er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Amisol har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger, og hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.

Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 finder du her: centralerettigheder (amisol.dk)

For rejsen gælder i øvrigt de efterfølgende bestemmelser. Det, som er markeret med kursiv, er Amisols afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser.

 1. Køb af rejsen
 2. Rejsens pris m.v.
 3. Betaling, prisændringer m.v.
 4. Ændring og afbestilling inden afrejse
 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse
 6. Luftfartsselskabets ansvar
 7. Den rejsendes pligter og ansvar
 8. Rejsearrangørens bistand
 9. Reklamationer
 10. Håndtering af persondata og cookies
 11. Forsikring/sygdom/tyveri
 12. Fuldmagt til børn
 13. Ejer af rejsen

Amisol Travel A/S er teknisk rejsearrangør og registreret hos Rejsegarantifonden som medlem nr. 2332.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 1 – Køb af rejsen 

Køb af en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via mail og hjemmeside. Indtegningen og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset, i trykt udbudsmateriale, prisangivelse, i ”Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser mv.” og på hjemmesiden anførte vilkår for rejsen.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsearrangøren typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forælder eller værge. Børn og unge under 18 år, som rejser uden forældre/værge, skal medbringe en fuldmagt, underskrivet af forældre/værge på rejsen. Denne skal også fremsendes til post@amisol.dk før afrejse. Se pkt. 12.

Medbringes fuldmagt ikke på rejsen, har flyselskabet ret til at afvise den mindreårige ved tjek ind. Rejsen anses hermed som afbrudt og det indbetalte beløb mistes.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Børn under 2 år rejser som baby/infant og koster 850,- på almindelige pakkerejser købt på vores hjemmeside. Fylder barnet 2 år under rejsen, skal barnet have sit eget sæde på flyet og betragtes/betaler som barn over 2 år på både ud- og hjemrejse.

Har en rejsende specielle behov (Kørestolsbruger, gangbesværet el.) under rejsen, skal dette oplyses til Amisol Travel ved bestillingen.

Er den rejsende gravid, gælder følgende regler: 

 • Gravid uge 1-28, oplys til Cabin Crew at du er gravid og udfyld et lille skema på flyet.
 • Gravid uge 29-35 Ok, men medbring en max 24 timer gammel "Fit to Air Travel" på engelsk fra din læge, og udfyld skema på fly fra Cabin Crew.
 • Gravid uge 36-? Ej muligt at flyve, vil blive afvist i tjek ind, billet mistes.

 

Priser på hjemmeside og daglige opdateringer.

Der er daglige opdateringer af priser og pakkerejsetilbud på vores hjemmeside. Vores opsatte tilbud er enten dagstilbud eller tilbud, opsat på bestemte datoer og perioder. Priserne vil variere efter udbud og efterspørgsel. 

Vi tager forbehold for evt. fejlopsatte priser og tilbud på vores hjemmeside. Er der en fejlopsat pris/rejse og denne bestilles online, så forbeholder vi os retten til at annullere bestillingen hvis rejsebestillingen ikke er betalt med enten depositum eller det fulde beløb online med kreditkort under bestillingsprocessen.

 

Amisol Travel påtager sig intet ansvar for ovenstående, hvis ovenstående krav ikke er overholdt.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 2 - Rejsens pris m.v.  

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed eller kahyt samt evt. forplejning i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet.   

Alle priser på websiden og på udleveret udbudsmateriale er vejledende priser. Amisol forbeholder sig ret til at justere priser på www.Amisol.dk afhængigt af udbud og efterspørgsel. Den endelig og aftalte pris og evt. rabatter fremgår af rejsebeviset og er ved betaling accepteret af både Gæsten og Amisol Travel. 

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne og fremgår af billetten. 

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.      

Den rejsende er selv ansvarlig for at medbringe gyldigt pas og evt. visum til rejsen. Amisol Travel kan ikke holdes ansvarlig, hvis kunden ikke har sine rejsedokumenter i orden.   

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safety box, adgang til internet m.v. 

Individuelle ønsker om f.eks. placering af værelser, udsigt mm. kan skrives på rejsebeviset, men er ikke garanteret da vi ikke ejer hotellerne.

Udflugter købt hjemmefra vil fremgå af rejsebeviset, ved henvendelse til guiden udleveres voucher med pick-up tid mm. 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 3 - Betaling, prisændringer m.v.

Rejsen kan betales via vores hjemmeside med Dankort eller kreditkort (udstedt i Norden). Betaling kan også ske via girokort eller bankoverførsel, her er det vigtigt, at betalingsdatoen på billetten/bestillingsbekræftelsen overholdes, idet det tager 1-2 bankdage, før Amisol modtager betalingen. Frist for indbetaling af depositum eller hele rejsens pris oplyses af rejsekonsulenten eller på hjemmesiden ved bestilling. Ved oplysning af mailadressen modtages E-Ticket straks efter bestilling, denne er først brugbar/aktiv efter betaling.

For almindelige pakkerejser udgør depositum kr. 1.500,- pr. rejsende, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. For rundrejser (f.eks. Egypten, Italien mm.) betales hele rejsens pris med det samme, med mindre andet aftales ved bestilling.

Betaling af rejsen skal være rejsearrangøren i hænde senest 60 dage før afrejse, medmindre andet er anført på ordrebekræftelsen.

Ved indtegning via hjemmesiden senere end 60 dage før afrejse, skal hele rejsens pris betales straks online, medmindre andet er aftalt. 

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel. 

Ved bestilling af pakkerejse med rutefly eller bestilling af kun fly, er det det aktuelle flyselskabs betalingsvilkår, som gælder. Hele beløbet for rejsen skal ofte betales samtidig med bestillingen uanset afrejsedato. I tilfælde, hvor hele beløbet ikke er indbetalt samtidig med bestillingen, kan flyselskabet med kort varsel ændre betalingsfristen for restbeløbet.

Ved bestilling af hotelophold som en del af en pakkerejse med rutefly, er det hotellets betalingsvilkår, som gælder. Hele hotelopholdet skal ofte betales samtidig med bestillingen.

Automatisk annullering: Rejser, hvor betaling i henhold til billet/bestillingsbekræftelse ikke er os rettidigt i hænde, annulleres automatisk uden forudgående varsel. Bestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejse, er ovenstående også gældende vedrørende betaling.

Aftalen imellem Amisol Travel og kunden indtræffer, når kunden har modtaget sin ordrebekræftelse og rejsen er betalt. 

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer i den aftalte pris, som er en direkte følge af ændringer i

 • transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser),
 • skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen (f.eks. passager-, lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller
 • valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Det gælder, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom brændstofpriser, skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte jf. ovenfor, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejse-arrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal på en klar og forståelig måde underrettes om eventuelle prisforhøjelser samt om begrundelsen herfor og beregningen heraf snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse. Det skal ske ved mail, skriftlig meddelelse eller andet såkaldt varigt medium til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/e-mail adresse.

Prisændringer foretages efter nedenstående principper/regneeksempler:


* Beregning: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende

** Beregning: Indførelse af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.

*** Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK, i forhold til kursen på aftaleindgåelsen/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning på 20% på 1/5 af rejsens ydelser, svarende til prisstigning på 4%. Valutaen vil fremgå af billetten/deltagerbeviset.

**** Tilsvarende principper gælder ved nedsættelser eller bortfald af de pågældende priselementer, hvor prisen på rejsen nedsættes tilsvarende.”

 

Ændring af indbetalingsform: Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform.

Du bør gennemlæse dit rejsebevis før du betaler rejsen, idet du ved betaling af rejsen bekræfter, at oplysningerne på billetten er korrekte og du accepterer vores rejsebetingelser.  

Ønsker du at betale med gavekort, skal du booke rejsen online uden at betale og derefter sende os en mail til post@amisol.dk med gavekort nr. + ordrenr. 

Gavekort er gyldige i 1 år fra udstedelsesdato og kan benyttes på alle pakkerejser, der ikke er nedsat. Der kan kun benyttes et gavekort pr. billet nr., kan ikke benyttes på rutefly rejser (hvor fly og hotel betales adskilt). Kan ikke kombineres med andre rabatter, ombyttes til kontanter eller benyttes til køb på en destination. Udløbne gavekort forlænges ikke og kan ikke overdrages/sælges til andre 

Når rejsen er betalt, træder vores almindelige ændrings- og afbestillingsregler i kraft.  

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse

1. På rejsearrangørens foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige. 

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. 

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen. 

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatnings-pakkerejse. 

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. 

Hvis den rejsende har et retsmæssigt krav på at kunne hæve aftalen og derfor vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen 

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor. 

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 20%. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end:

14 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage

7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller

48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. 

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning. 

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet. 

 

2. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer  

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler: 

Navneændring på charterrejser til Sharm el Sheikh kan foretages senest 7 dage før afrejse og der opkræves et administrationsgebyr på 500,-. Skyldes navneændringen en stavefejl, opkræves et administrationsgebyr på 300,-. 

Navneændring på alle andre pakkerejser, rundrejser, Kun Fly billetter og rejser med rutefly på økonomiklasse og lavprisflyselskaber er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der ikke kan ændres, ej heller en navneændring. 

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 60 hverdage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr på min. 500,- pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning. 

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.   

Skal du afbestille din rejse, bedes du straks kontakte Amisol skriftligt via mail på post@amisol.dk . Vi kan kontaktes på tlf. 80401402 såfremt du ikke har mulighed for at sende mail.

 

2) Afbestilling  

2a)

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskaber og krydstogtrederierss) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Hvis kunden har ret til at afbestille rejsen, kan rejsearrangøren kræve et rimeligt standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.

Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse. 

Ønsker du at afbestille din pakkerejse til Sharm el Sheikh: 

 • 0-20 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring, depositum og 100% af restbeløb + evt. forsikringer.
 • 21-60 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring, depositum og 50% af restbeløb + evt. forsikringer.
 • 61-365 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring og depositum + evt. forsikringer.

  

Ønsker du at afbestille din pakkerejse til andre destiantioner, krydstogter, Rundrejser og lign. med rutefly og indenrigsbilletter er følgende regler gældende:  

 • 0-365 dage før afrejse: mistes afbestillingsforsikring, depositum og 100% af restbeløb samt evt. andre indbetalte gebyrer.

  

Rejser bestilt via en deal site, refunderes ikke ved afbestilling.  

Rejser med KunFly bestilt, refunderes ikke ved afbestilling.  

Rejser med rutefly, hvor kunden betaler separat for fly og hotel, refunderes ikke ved afbestilling.  

Ved for sen fremmøde/udeblivelse fra rejsen, anses det som en aflysning af hele rejsen og den rejsende har herefter ikke krav på refundering af rejsens pris. 

  

2b)

Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. 

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. 

Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen. 

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. 

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. 

I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen.

  

2c) 

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse. 

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser. 

       

3) Overdragelse af rejsen  

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse. Der betales et ændringsgebyr på 500,- samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet eller rundrejse/krydstogtselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets, flyselskabets, rundrejse, krydstogtrederiets eller anden leverandørs regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.   

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig.

Flyrejser med rutefly: Mange flybilletter er underlagt særlige vilkår og restriktioner, og derfor kan de som hovedregel hverken ændres eller annulleres. Ønsker man at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet (typisk fra lavprisflyselskaberne), og kombinere billetter til en sammenhængende rejse, bærer man selv risikoen, hvis der opstår forsinkelser undervejs, så man ikke når den næste forbindelse. Køber man derimod en samlet flyreservation fra afrejse- til slutdestination, hvor der kan være flyskift undervejs, er man bedre sikret i tilfælde af forsinkelser, da de involverede flyselskaber herved påtager sig forpligtigelsen for den samlede transportydelse. 

Forsikringer kan ikke overdrages til andre. 

 

1. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillings-forsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende. 

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. 

Amisol Travel samarbejder med Gouda Rejseforsikringer. Ved spørgsmål/benyttelse af afbestillingsforsikring købt igennem Amisol Travel, skal kunden henvende sig direkte til Gouda på tlf. 88 20 88 20 eller på

Refusion af det indbetalte beløb kræver, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at kunden selv eller nære pårørende rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør kundens deltagelse i rejsen.

Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i kundens private bolig eller 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i kundens egen virksomhed.

Afbestilling via mail og/eller vores hjemmeside skal ske inden tjek ind åbner for afrejse. Det er ikke muligt at afbestille rejsen i lufthavnen, da vi ikke har eget personale ved check-in.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 5 - Rejsearrangørens pligter og ansvar efter afrejse    

Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. 

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.       

   

Pkt. 5.1 Mangler ved pakkerejsen  

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.       

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. For Amisol er mindstetallet for gennemførelse af en udflugt 3 personer.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. 

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen,skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen. Se Guide tlf. nr. på ordrebekræftelsen/billetten. 

Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.       

Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, dog med en hensyntagen til de lokale forhold og manglens karakter, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende skal dog overholde en tabsbegrænsnings pligt. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet. 

Udgifter refunderes kun efter skriftlig aftale på forhånd med Amisols personale på destinationen eller i Danmark. Send til post@amisol.dk att: dit billet nr. 

Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare, økonomiske tab. 

Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt. 

Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, medmindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold. 

Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt. 

Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab. 

Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende. 

Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, dog med en hensyntagen til de lokale forhold og manglens karakter, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen. 

Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden. 

Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes: 

1) den rejsendes egne forhold 

2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller 

3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold. 

Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar. 

Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris. 

Der kan dog ikke foretages en begrænsning i erstatningen for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt 

Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.       

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner. 

Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter pakkerejseloven.

Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.   

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer eller hotellernes hjemmesider.

Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. På rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.         

     

------------------------------------------------------------------------------------

Pkt. 6 - Luftfartsselskabets ansvar  

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemesbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly. 

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR (Special Drawing Rights) 113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken. 

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren. 

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren. 

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsearrangørens erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring. 

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsearrangøren.    

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 7 - Den rejsendes pligter og ansvar  

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning. 

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. 

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v. 

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Det skal understreges, at rigtigheden af afgivne oplysninger alene påhviler den rejsende. Ukorrekte, manglende eller mangelfulde oplysninger vil få omfattende konsekvenser for den rejsende og medføre forbud mod indrejse. Rejsebureauet har intet ansvar for (korrekt) afgivelse af personoplysninger og kan derfor ikke blive mødt med krav, der måtte opstå på grund af ukorrekte, manglende eller mangelfulde oplysninger. 

Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere og indehavere af dansk fremmedpas skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Vær opmærksom på, at en del lande kræver, at passet er gyldigt op til 6 måneder efter hjemkomst til Danmark. Det er den rejsende pligt og ansvar, at dette bliver overholdt.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes, mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes dokumenterbar fejlinformation fra rejsearrangøren. 

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejsearrangørens lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet eller rundrejsen om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt.  

Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få hjemrejsetidspunktet bekræftet. 

Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.

Selv om den rejsende ikke møder rettidigt op ved udrejsen, bevarer den rejsende retten til hjemrejsen, medmindre lokal lovgivning udelukker dette. 

Det er kundens eget ansvar at møde op i den aftalte lufthavn til den aftalte tid. Tjek ind åbner 2 timer før flyafgang og lukker ca. 1 time før flyafgang. Det er den rejsendes eget ansvar at tjekke ind i denne periode og gå til gaten umiddelbart herefter jf. lufthavnens anvisninger. 

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in. 

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned. 

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet. 

Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt 8. Rejsearrangørens bistand  

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer. 

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger. 

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 9 - Reklamationer  

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsearrangørens lokale repræsentant snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen (vær opmærksom på, at hos Amisol skal det altid være vores guider på rejsemålet, hvor vi har personale, som kontaktes. Har Amisol ikke eget personale på rejsemålet, er det underleverandøren, som skal kontaktes på tlf. nr. oplyst på din billet). Udeladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, bør fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning med henblik på en hurtig behandling af sagen. 

Send en mail til post@amisol.dk med følgende informationer:  

 • Dit billetnr.
 • Hvornår du opdagede fejlen/manglen?
 • Hvornår du henvendte dig til guiden + hvad blev der gjort ved det?
 • Hvad er din forventning til mht. kompensationen?

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse- Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby eller til info@pakkerejseankenaevnet.dk, hvis afgørelse rejsearrangøren er forpligtet til at følge. Er der alene tale om en flybillet, kan sagen indsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. 

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark. 

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og information i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation over for rejsearrangøren. 

Rejsearrangøren tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i rejsearrangørens bestillingssystem, medmindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 10 - Håndtering af persondata og cookies

Amisol er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Har du spørgsmål til, hvordan vi arbejder med persondata og cookies, er du velkommen til at kontakte os på post@amisol.dk eller via telefon +4580401402.

Vi indsamler personoplysninger, når nogen kontakter os eller anvender en af vores tjenester. Vi indsamler også personoplysninger om børn og øvrige medrejsende på en bestilling. Vi kan supplere og opdatere dine personoplysninger via indhentning fra private og offentlige registre.

Vi anvender dine personoplysninger for at kunne gennemføre vores rejseaftale med dig, administrere din rejse, kundeservice, udvikling af tjenester og service samt for at opfylde lovkrav. Vi anvender også dine personoplysninger til markedsføring, personificering, udsendelse af information og kundeundersøgelse i forbindelse med din rejse.

Vi gemmer alle vores indsamlede personoplysninger i vores kundedatabase i tre (3) år. Med dit samtykke kan vi gemme personoplysninger i op til 10 år. Hvis du reklamerer over en rejse indenfor tre år efter din sidste rejse, gemmer vi alle dine oplysninger i 10 år. Hvis det er relevant, leverer vi personoplysninger til vores samarbejdspartnere og IT-leverandører som optræder som persondatabehandler. En del af vores samarbejdspartnere (f.eks. hotel og flyselskab) findes udenfor EU/EØS-området.

Du giver samtykke til vores håndtering af personoplysninger, når du benytter en af vores tjenester på Amisol.dk, ved kontakt med vores rejsekonsulenter eller hos en repræsentant eller rejsearrangør. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, få information om hvilke oplysninger vi har gemt om dig og ret til at anmode om, at vi sletter, supplerer eller retter oplysninger om dig. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til bestemte formål.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette de personoplysninger og ophøre med den behandling, som er omfattet af samtykket. Det kan ske, at den samme personoplysning behandles både i forbindelse med udførelsen af rejseaftalen, specifikt pga. et samtykke, og fordi oplysningen er nødvendig for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål.

Enhver, der mener, at et firma overtræder PDL eller anden lov om privatlivets fred, kan henvende sig til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 11 - Forsikring, sygdom & tyveri

Når man rejser, er det vigtigt, at man har en forsikring, der også gælder i udlandet. En sådan forsikring kan tegnes sammen med købet af rejsen. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring hos Gouda Rejseforsikring, hvor man er betydeligt bedre dækket på rejsen end med det blå EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort omfatter rejser uden for Danmark i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

For at kunne tegne en forsikring gennem Gouda Rejseforsikring i Danmark skal man være i besiddelse af dansk statsborgerskab og dansk sygesikringskort. 

Svenske statsborgere kan tegne forsikring gennem Gouda Rejseforsikring i Sverige. Rejseforsikring for svenske statsborgere: Har man en indboforsikring, bør man kontrollere, at den dækker rejser uden for Norden. Hos Gouda Rejseforsikring kan der tegnes en forsikring, der kompletterer indboforsikringen. Her findes hverken karensdage eller selvrisiko, og man får hjælp på rejsemålet, når man har brug for det. Aktiv skadeshjælp, dvs. hjælp på rejsemålet, indgår ikke i indboforsikringen. Vi anbefaler derfor, at man tegner en rejseforsikring allerede, når rejsen bestilles.

Gouda tilbyder flere forskellige rejseforsikringer; se mere på linket i din ordrebekræftelse. Se desuden information om Gouda Rejseforsikring på www.gouda.dk . Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende efter hjemkomst.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 12 - Fuldmagt til børn

Hvis du er under 18 år og vil rejse uden dine forældre, kræves en skriftlig fuldmagt fra en forælder eller værge. Blanketten fås ved henvendelse til Amisol på post@amisol.dk .

Udfyld blanketten og send den retur via mail til os.

Medbring en kopi af blanketten til check-ind samt under hele rejsen.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Pkt. 13 - Ejer af rejsen

Den person, hvis navn og adresse er oplyst på billetten, betragtes som ejer af rejsen - med mindre der er angivet en anden rejsende under c/o på bestillingen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse eller korrespondance fra os angående rejsen, vil ske til denne person. Eventuel refundering vil altid ske til samme betalingskort, som rejsen er betalt med. Bestiller en person flere rejser, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter/bestillingsbekræftelser.